Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom stránky a cestovnej agentúry www.yalla-egypt.sk (ďalej Yalla Egypt) je Žaneta Forrová, so sídlom Borová 173, Borová 919 61, Slovenská republika. Tel. číslo: 0947 934 750, email: info@yalla-egypt.sk, IČO: 55 403 883, DIČ: 1077929083, nie je platcom DPH.

Bankové spojenie: SK50 1100 0000 0029 4014 7204(Tatra banka)

Pre zahraničné platby – BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Prevádzkovateľ predáva zájazdy a poistenie zmluvne podpísanými cestovnými kanceláriami a v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Zájazdy, ktoré prevádzkovateľ predáva, sú zájazdmi cestovných kancelárií v cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach. CA Yalla Egypt ponúka k zájazdom cestovné poistenie za podmienok stanovených zmluvnou poisťovňou.


2. Objednávka zájazdu

Každý kto navštívi stránku www.yalla-egypt.sk , môže zaslať nezáväznú objednávku. Po prijatí nezáväznej objednávky CA Yalla Egypt overí, či je klientom vybraný zájazd voľný. CA Yalla Egypt má právo odmietnuť objednávku v prípade, že neboli vyplnené údaje ktoré sú uvedené v objednávke.

Po úspešnej rezervácií je klientovi poslaná zmluva o obstaraní zájazdu s pokynmi na podpis a úhradu e-mailom alebo poštou. Termíny pre zaplatenie dovolenky sú pre klienta záväzné. CA Yalla Egypt nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby.

Objednávka sa stáva platnou po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami.


3. Platba

Klient, ktorý si zájazd objedná minimálne 3 mesiace pred uskutočnením zájazdu zaplatí zväčša 50% ceny z celkovej ceny zájazdu (pri špeciálnych akciách vybraných cestovných kancelárií môže byť záloha nižšia) a potom minimálne mesiac pred odchodom na dovolenku doplatí celkovú cenu zájazdu.

Klient uhrádza platbu za zájazd na účet CA Yalla Egypt, následne a bezodkladne prevedieme úhradu klienta na účet zmluvne podpísanej cestovnej kancelárie.

Last Minute zájazd s uskutočnením odletu kratším, ako jeden mesiac od podpisu zmluvy, hradí klient v plnej výške. Last Minute zájazd klient uhradí na účet CA Yalla Egypt.

Všetky doklady potrebné na vycestovanie na dovolenku vystaví CA Yalla Egypt alebo  vybraná cestovná kancelária. Všetky doklady pre vycestovanie musia byť klientovi doručené týždeň pred odchodom. Letenky môžu byť klientovi vystavené až na letisku, po predložení platných cestovných dokladov.


4. Storno zájazdu

Klient je oprávnený stornovať zájazd podľa podmienok ustanovených danou cestovou kanceláriou, alebo pokiaľ nezaplatil zálohu za objednaný zájazd.


5. Spracovanie osobných údajov

Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb cestovnej agentúry Yalla Egypt, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ si dôvernosť vašich osobných údajov uvedomuje a prehlasuje, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Cestovná agentúra Yalla Egypt spracováva Vami poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, do odvolania súhlasu daného klientom. Klient má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to písomne e-mailom na info@yalla-egypt.sk a cestovná agentúra údaje bez zbytočného odkladu zlikviduje.

Cestovná agentúra Yalla Egypt prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, k zlepšeniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom Cestovnej agentúry Yalla Egypt. 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).

Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.

Podľa zákona má klient kedykoľvek právo písomne žiadať cestovnú agentúru Yalla Egypt o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracováva.


6. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami

Podpísaním zmluvy klient potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.